Opći uvjeti poslovanja

Lions Europa Forum 2022.

Datum stupanja na snagu: 01.03.2022.

Članak 1.

Predmet Općih uvjeta

  1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između udruge Lions Europa Forum iz Zagreba, Zvonarnička ulica 3, OIB 53382525444 i poslovnog partnera Katapult promocije d.o.o., Slavonska avenija 26/1, 10000 Zagreb, OIB 65191050926 (u daljnjem tekstu: Organizatori) kao organizatora Lions Europa Foruma 2022. (u daljnjem tekstu LEF2022), a korisnika usluga te kupaca i naručitelja usluga (u daljnjem tekstu: Korisnici) s druge strane. 

1.2       Na sve međusobne odnose između Organizatora i Korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan zaprimanja narudžbe ili započinjanja posla, odnosno nakon toga dana.

Članak 2.

Usluge koje pružaju Organizatori

2.1.      Organizatori pružaju usluge u skladu s pozitivnim zakonskim odredbama, u odnosu na organizaciju LEF2022. Planirani datumi održavanja LEF2022 su 27.-29.10.2022., u Zagrebu, Hrvatska.

2.2.      Organizatori se obvezuju putem internet stranice www.lionseuropaforum2022.hr (u daljnjem tekstu Internet stranica) omogućiti pregled i kupnju proizvoda/usluga Korisnicima, a koji se mogu konzumirati tijekom održavanja LEF2022, prema specifikacijama navedenim na Internet stranici.

2.3.      Korištenjem sustava registracije na Internet stranici Korisnik se slaže sa svim pravima, obvezama i odgovornostima iz ovih Općih uvjeta, koji su dostupni na Internet stranici na hrvatskom i engleskom jeziku.

2.4.      Ovaj dokument je elektronički ugovor između Organizatora i Korisnika te njegovim prihvaćanjem obje strane prihvaćaju sva prava, obaveze i odgovornosti koje su u njemu navedene. Korisnici činom slanja narudžbe za bilo koji proizvod/uslugu putem Internet stranice prihvaćaju ove Opće uvjete.

2.5.      Organizatori zadržavaju pravo da u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako to smatraju potrebnim, ukinu ili izmijene ovdje navedene Uvjete poslovanja.

2.6.      Korisnik može samostalno rezervirati smještaj i usluge hotela s kojima Organizatori surađuju pri organizaciji LEF2022. U tom slučaju, Korisnik prihvaća sve uvjete hotela vezano uz smještaj, a Organizatori ne snose nikakvu odgovornost u pogledu smještaja Korisnika.

Članak 3.

Uvjeti za korištenje usluga Organizatora

3.1.      Korisnici usluga Organizatora mogu biti fizičke i pravne osobe.

3.2.      Korisnik će u trenutku narudžbe dati na uvid Organizatorima ili ovlaštenoj osobi svoje podatke potrebne za sklapanje ugovora, putem formulara na Internet stranici.

3.3.      Slanjem narudžbe Korisnik daje svoju izričitu privolu Organizatorima da mogu koristiti, upisivati i obrađivati osobne podatke, uključujući MBG i OIB za potrebe vlastitih evidencija. Korisnik nadalje daje svoju privolu da Organizatori, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, osobne podatke Korisnika proslijedi financijskim institucijama, bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, društvima registriranim za djelatnost provjere kreditne sposobnosti, operatorima javnih komunikacijskih usluga, pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost davanja obavijesti (informacija) i djelatnosti izdavanja javnih imenika Korisnika, operatorima usluga s dodanom vrijednosti, a u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, provjere platežne sposobnosti, smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa Korisnika i Organizatora, te umanjenja budućeg duga.

3.4.      Ponuda Korisniku sadrži: podatke o Korisniku koje je unio putem formulara na Internet stranici, podatke o proizvodima/uslugama na koje se ugovor odnosi, rokove plaćanja i druge relevantne podatke vezane za konkretnu narudžbu Korisnika.

3.5.      Organizatori će Korisniku na adresu elektronske pošte koju je unio u formular poslati ponudu s podacima iz stavka 4. ovog članka. Rezervacija sudjelovanja na LEF2022 i svi proizvodi/usluge koje je Korisnik zatražio su važeći i dostupni od dana zaprimanja uplate po dostavljenoj ponudi. Po zaprimljenoj uplati, Organizatori će Korisniku poslati račun za zatražene i plaćene proizvode/usluge. 

Članak 4.

Obveza Korisnika o obavještavanju o promjeni podataka iz narudžbe

4.1.      Ako su se promijenili podaci Korisnika prije kompletne isporuke proizvoda/usluge, Korisnik je obvezan obavijestiti Organizatore u pisanom obliku o tome, a svakako prije izdavanja računa za isporučene proizvode i obavljene usluge.

4.2.      Ako Korisnik ne izvijesti Organizatore o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka u roku koji je predviđen stavkom 1. ovoga članka, te ako zbog takva propusta Organizatorove obavijesti ili druga prepiska ne može biti dostavljena Korisniku, smatrat će se da je dostava valjano izvršena. Isto se odnosi i na račune i opomene za plaćanje koje će Organizator upućivati na posljednju dojavljenu adresu Korisnika.

Članak 5.

Zaprimanje narudžbe i ugovaranje posla

5.1. Ugovaranje posla i narudžba Korisnika

5.1.1.   Prava i obveze iz odnosa između Organizatora i Korisnika započinju u trenutku narudžbe Korisnika i njegovom potvrdom prihvaćanja ponude/predračuna Organizatora.

Organizatori su obvezni Korisniku prilikom sklapanja ugovora omogućiti uvid u Opće uvjete, a potvrdom narudžbe, Korisnik potvrđuje da se izričito slaže s ovim Općim uvjetima.

5.1.2.   Korisnik ima pravo odustati od naručenih proizvoda/usluga i pisanim putem obavijestiti Organizatora o raskidu ugovora. Ako je Korisnik odustao više od 30 dana od datuma održavanja LEF-a, ima pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Otkazivanjem unutar 30 dana od datuma održavanja LEF-a nije moguć povrat uplaćenog iznosa.

5.1.3.   Ako Korisnik oboli od Covid-19 virusa, može pisanim putem zatražiti cjelokupni povrat novca najkasnije 10 dana prije početka LEF2022. Uz zahtjev je potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju kojom se potvrđuje zaraženost Korisnika navedenim virusom.

5.1.4.   Za obavljene poslove Organizator je dužan Korisniku ispostaviti račun. Korisnicima može biti ponuđena mogućnost dobivanja računa i u elektroničkom obliku u skladu s posebnim propisima (zasebno ili zajedno s ispisanim računom).

5.2. Odbijanje sklapanja ugovora

5.2.1.   Organizator ima pravo ne prihvatiti narudžbu Korisnika u sljedećim slučajevima:

a) ako postoji osnovana sumnja da podaci o identitetu Korisnika nisu točni ili istiniti;

b) ako postoji osnovana sumnja da je Korisnik zloupotrebljavao, zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati proizvode/usluge koje pruža Organizator ili ako omogućuje zloupotrebu istih od strane trećih osoba;

c) ako Korisnik nije uredno potvrdio svoju narudžbu ili ako je dao neupotrebljive podatke;

d) ako Korisnik, prema razumnoj procjeni Organizatora, nije u mogućnosti ispunjavati obveze u odnosu na pojedini proizvod/uslugu za koji je zainteresiran, posebno ako Korisnik neće biti u mogućnosti ili nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za obavljene usluge.

Članak 6.

Cjenovni sustav i uvjeti plaćanja

6.1. Cjenovni sustav

6.1.1.   Cjenovni sustav proizvoda/sluga, kao i sve druge naknade na koje Organizator ima pravo temeljem ovih Općih uvjeta, utvrđene su Organizatorovim cjenikom koji je na snazi u vrijeme izvođenja radova i/ili usluga ili u vrijeme sklapanja ugovora (u daljnjem tekstu: Cjenik). Organizator je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način. Cjenik će biti dostupan svakom Korisniku kao i sve informacije o dodatnim uslugama koje Organizator nudi, te cijenama tih usluga.

6.1.2    Cijene koje se dostavljaju Korisnicima ili interesentima odnosno koje su putem Internet stranice ili na drugi način priopćene ili objavljenje nisu obvezujuće i Organizator ih može promijeniti bez prethodne najave. Cijena navedena u ponudi koja sadrži sve bitne zakonske elemente ponude je obvezujuća 3 dana od dana izdavanja ponude. Na cijene je obračunat porez na dodanu vrijednost u iznosu važećem na dan izdavanja ponude.

6.1.3.   Proizvodi kod kojih su cijene izražene u eurima, plaćaju se u istoj valuti ili u kunama prema prodajnom tečaju PBZ na dan izdavanja ponude ili računa.

Članak 7.

7.2. Uvjeti plaćanja usluga

7.2.1.   Organizatori ispostavljaju Korisnicima račune za obavljene usluge, s rokom dospijeća navedenim na računu. Prigovori u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti Organizatorima u pisanom obliku u skladu s člankom 9. Općih uvjeta. U suprotnom, smatra se da je Korisnik prihvatio račun. Troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa u potpunosti snosi Korisnik. 

7.2.2.   Organizatori su ovlašteni uz pisanu obavijest Korisniku prenijeti na banke kreditore kao i na ovlaštene agencije za naplatu potraživanja, pravo naplate računa Korisnika. Po primitku pisane obavijesti od Organizatora, Korisnik je obvezan dospjeli iznos računa za obavljene usluge bez dodatne naknade platiti izravno bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja u skladu sa zaprimljenom obavijesti. Radi omogućavanja prijenosa prava naplate bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, Organizatori su bankama kreditorima i agencijama za naplatu potraživanja ovlašteni predati potrebne podatke.

7.2.3.   Ako zbog propusta Korisnika identifikacijski podaci o Korisniku ili broj računa ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, Organizatori će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što mu Korisnik predoči točne podatke, originalni nalog za plaćanje koji je ovjerila ustanova kod koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun. Na dospjela, a neplaćena potraživanja od Korisnika, Organizatori imaju pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

Članak 8.

Smetnje pri realizaciji narudžbe, tehničke i operativne mogućnosti Organizatora

8.1.      Korisnik prihvaćanjem ovih Općih uvjeta prihvaća da Organizatori pružaju usluge unutar svojih tehničkih i operativnih mogućnosti. Organizatori se obvezuju obavijestiti Korisnika o eventualnim poteškoćama pri realizaciji naručenih usluga.

8.2.      Ako zbog radnje Korisnika za koju on odgovara ili u njoj sudjeluje dođe do nemogućnosti konzumacije proizvoda/usluga, Korisnik neće biti oslobođen svoje obveze plaćanja troškova Organizatorima.

8.3.      Organizatori nisu obvezni platiti naknadu štete ako je razina kakvoće obavljenih usluga manja od propisane razine kakvoće usluge zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti niti izbjeći ili ukloniti (viša sila) ili su uvjetovani voljom ili postupcima Korisnika. 

Članak 9.

Podnošenje prigovora

9.1.      Pravovremenim prigovorom smatra se onaj koji je poslan u pismenom obliku i roku od 7 dana od dana konzumacije naručene usluge. Prigovor mora sadržavati podatke Korisnika, potpisan od strane osobe koja je naručila proizvode i/ili usluge koji su predmet prigovora i sadržavati jasno obrazložen predmet prigovora.

9.2.      U slučaju opravdanih prigovora, Organizator se obvezuje o svome trošku otkloniti sve nedostatke u najkraćem mogućem roku te o tome pismeno obavijestiti Korisnika. Nepravovremeni i nepotpuni prigovori neće se uzimati u obzir. Ako se u toku rješavanja prigovora utvrdi da je isti bio neosnovan, Organizatori će prigovor odbaciti.

9.3.      Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. Organizatori su obvezni u prvostupanjskom postupku dostaviti pisani odgovor o prigovoru u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja prigovora.

9.4.      Na pisani odgovor Korisnik ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) u roku od 15 dana. Ako to ne učini, Organizatori će smatrati da je Korisnik prihvatio odgovor na prigovor.

Članak 10.

Obveza Organizatora o čuvanju podataka o klijentima

10.1.    Organizatori će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Korisnicima. Organizatori će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i za svrhe koju su u skladu sa zakonom te ovim Općim uvjetima poslovanja.

Članak 11.

Rješavanje sporova

11.1.    Sporovi koji bi proizašli iz ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Organizatori i Korisnik nastojat će riješiti na prijateljski način. Ako ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležni sud bit će sud u Zagrebu.

Članak 12.

Završne odredbe

12.1.    Ovi Opći uvjeti će se objaviti na Internet stranicama, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će biti dostupni svim Korisnicima i osobama koje to namjeravaju postati.

12.2.    Organizatori će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta putem Internet stranice.

Članak 13.

Važenje općih uvjeta poslovanja

13.1.    Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja i poništavaju sve prethodne, a vrijede do opoziva ili do donošenja novih.